Ogólne warunki Umowy Sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityki Prywatności. W zakresie umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar mają zastosowanie odrębne regulaminy znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego.

3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

II. CENA

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego lub przez Infolinię podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy lub Infolinię wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.

3. Cena jednostkowa Towaru podana w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny jednostkowej tego samego Towaru, gdyby został on zakupiony bezpośrednio, fizycznie u Sprzedającego w prowadzonej przez niego placówce handlowej pod marką PROFIL-SOLAR. Dla celów Umowy Sprzedaży zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii.

III. STRONY UMOWY SPRZEDAŻY

1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i określony Sprzedający, którego dane umieszczone są na paragonie fiskalnym lub fakturze, a także są dostępne dla Kupującego przed złożeniem zamówienia w interfejsie Sklepu Internetowego.

2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży. Za zamówienie hurtowe rozumie się w szczególności zamówienia, których ilość lub częstotliwość wskazuje na chęć dalszej odsprzedaży towarów nim objętych. W przypadku chęci złożenia zamówienia hurtowego, Użytkownik może przesłać zapytanie o ofertę do Sprzedającego. Wówczas po uzgodnieniu przez Strony warunków realizacji takiego zamówienia, będzie ono realizowane.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Użytkownik może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór w sklepie” – w sposób dostępny u wybranego przez siebie Sprzedającego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Produktów, kategorii Produktów lub Towarów lub liczby zamawianych Produktów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 15.000 PLN.

3. W przypadku zaznaczenia przez Użytkownika w Zamówieniu opcji płatności „raty online”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci zawiera z Użytkownikiem umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie lub umowie, udostępnionym przez kredytodawcę.

4. Usługodawca, ani Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią, w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Użytkownika ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.

5. W zależności od miejsca rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia (magazyn własny bądź magazyn zewnętrzny prowadzony przez osobę trzecią), transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zmianami).

6. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (np.: e-przelew oraz płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Internetu) powinien dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych i na podstawie ich regulaminów termin na dokonanie płatności może zostać skrócony na warunkach w nich określonych. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniach poprzedzających, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia roboczego (z wyłączeniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. W ramach prowadzonych akcji promocyjnych i na podstawie ich regulaminów termin na dokonanie płatności może zostać skrócony na warunkach w nich określonych. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniach poprzedzających, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

9. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy - Dz.U. 1951 Nr 4, poz. 28 ze zmianami), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

10. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat udzielanych w sklepie stacjonarnym, zobowiązany jest do zgłoszenia się do wybranego punktu ratalnego w sklepie sieci PROFIL-SOLAR, w celu do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych w sklepie stacjonarnym, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia roboczego, następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.

V. ODBIÓR ALBO DOSTAWA TOWARU

1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.

ODBIÓR

2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „odbiór w sklepie” w wykonaniu Umowy Sprzedaży Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w placówce handlowej (w sklepie sieci PROFIL-SOLAR prowadzonym przez Sprzedającego), po zapłacie ceny. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).

3. Towar pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego w miejscu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej przez kolejne dwa (2) dni od daty doręczenia Kupującemu wiadomości elektronicznej w temacie „Potwierdzenie Zamówienia – gotowe do odbioru”.

4. W przypadku, gdy odbiór Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 powyżej nie będzie możliwy strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru.

5. W przypadku nieodebrania Towaru przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 3 lub 4 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie zostanie anulowane.

6. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastrzeżone na jego rzecz w pkt. 5 powyżej, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty bezskutecznego upływu terminu odbioru Towaru (określonego zgodnie z postanowieniami pkt. 3 lub 4 powyżej).

7. W okolicznościach przewidzianych w pkt. 5 powyżej Kupujący ani Sprzedający nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odstępnego, odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedającego przez Kupującego do złożenia Kupującemu przez Sprzedającego oświadczenia woli, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Kupującego.

9. Kupujący może odebrać Towar osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedającemu osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty ceny. Wskazanie takie Kupujący może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).

10. W celu odbioru Towaru, Kupujący przedstawi Sprzedającemu (w miejscu odbioru Towaru) wydruk Potwierdzenia Zamówienia lub numer referencyjny Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia), z tym zastrzeżeniem że w przypadku zamówień gdzie Kupujący dokonał już zapłaty ceny, Kupujący w celu odbioru Zamówienia jest zobowiązany do podania Sprzedającemu numeru PIN, który otrzymuje z Potwierdzeniem Zamówienia oraz poprzez SMS. Sprzedający może żądać od osoby odbierającej Towar okazania dowodu tożsamości (w celu jej identyfikacji jako Kupującego lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie).

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form i miejsc odbioru w odniesieniu do niektórych Towarów, kategorii Towarów lub liczby zamawianych Towarów. W szczególności dotyczy to Towarów dostępnych w ofercie Outlet Sklepu Internetowego.

DOSTAWA

12. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa do domu”, lub „dostawa do Paczkomatu” lub wybrania innej formy dostawy Towaru , w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.

VI. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do trzydziestu (30) dni od dnia wydania Towaru lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@profil-solar.pl lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego lub w dowolnym sklepie sieci PROFIL-SOLAR.

2. Postanowienia niniejszego Rozdziału dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Kupujący niebędący Konsumentem, ani osobą fizyczną, o której mowa w punkcie 2, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do siedmiu (7) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący niebędący Konsumentem może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z podpisem Kupującego niebędącego Konsumentem (w przypadku osób prawnych – osoby uprawnionej do reprezentacji) może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@profil-solar.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego. Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis elektroniczny) lub bez podpisu elektronicznego. Można je także złożyć osobiście u Sprzedającego lub w innym sklepie sieci PROFIL-SOLAR.

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie do czternastu (14) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w formie elektronicznej wiadomości e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zwrot Towaru przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru lub w dowolnym sklepie sieci PROFIL-SOLAR, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub może zostać dokonany na adres naszego Magazynu Centralnego: PROFIL-SOLAR Dział Zwrotów, ul. Gen. de Gaulle'a 86, 41-800 Zabrze. pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.

5. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Kupujący powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania poprzedniego). W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedającego, do którego Towar jest zwracany.

6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru i poniesionych kosztów dostawy do Kupującego zostanie dokonany w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zdanie powyżej nie ma zastosowania do sytuacji, w której Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności „za pobraniem”, dokonał płatności na konto Sprzedającego za pomocą przekazu pocztowego albo dokonał płatności przy użyciu innej formy przekazu środków pieniężnych, za pośrednictwem firm świadczących takie usługi. Sprzedający dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał mu tego potwierdzenie;

c) oświadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Kupującego w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Kupującego);

e) sprzedaży Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami;

f) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

h) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) o świadczenie usług w zakresie przewozu Towarów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

k) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

l) oświadczenie usług, za które Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Kupujący wyraźnie zażądał od Sprzedającego, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego.

8. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie oświadczenia;

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.

VII. REKLAMACJE

GWARANCJA

1. Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u właściwego gwaranta lub do właściwego gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca oświadczenia gwarancyjnego). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.

2. Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez gwaranta lub do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt gwaranta, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt. VII.3, powyżej.

4. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji na podstawie gwarancji.

5. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji określone są w treści dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana,

6. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niezgodności Towaru z umową. Jednakże w razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

7. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu braku zgodności Towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Jeżeli Kupującym jest konsument domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową

8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Jeżeli Kupującym jest Konsument domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.

Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy sprzedaży;

c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

10. W zakresie treści cyfrowych kwestie zgodności towaru z umową zostały uregulowane w rozdziale VIII.

11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany. Przy czym Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedający odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 12;

b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt. 12;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

16. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Kupującego wynosi czternaście (14) dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumentowi w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

17. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. Informacja ta będzie również dostępna dla Kupującego pod numerem Infolinii lub w zakładce „Status reklamacji” w Koncie Kupującego w Sklepie Internetowym po zalogowaniu się na Koncie.

18. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji).

19. Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w Sklepie Internetowym lub pod numerem Infolinii, albo bezpośrednio u Sprzedającego.

20. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedającego zostanie odesłany do Kupującego.

21. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie Internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy.

22. Postanowienia pkt. 8-22 dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VIII. POSTANOWIENIA USZCZEGÓŁAWIAJĄCE DOTYCZĄCE TOWARÓW W POSTACI TREŚCI CYFROWYCH

1. Sprzedający daje możliwość składania Zamówień na Towary w postaci treści cyfrowych. Przez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

2. Z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Sklepu internetowego profil-solar.pl oraz powyższych rozdziałów, Sprzedający zastrzega dodatkowe warunki sprzedaży dotyczące tylko i wyłącznie Towarów w postaci treści cyfrowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Sklepu internetowego profil-solar.pl lub powyższych rozdziałów z rozdziałem VIII. Postanowienia uszczegóławiające dotyczące towarów w postaci treści cyfrowych, zastosowanie mają postanowienia zawarte w rozdziale VIII. Postanowienia uszczegóławiające dotyczące towarów w postaci treści cyfrowych.

3. Korzystanie z niektórych treści cyfrowych wymaga posiadania przez Kupującego kont zewnętrznych należących do podmiotów trzecich w stosunku do Sklepu Internetowego. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na karcie produktu lub jego opisie.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zainstalowania Towaru w formie treści cyfrowej, w przypadku kiedy wymagania sprzętowe określone na karcie danego produktu lub jego opisie nie będą spełnione po stronie Kupującego, jak również w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu Kupującego lub próby instalacji treści cyfrowych na platformie innej niż wskazana w opisie Towaru.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz dostępność serwisów, których administratorami i właścicielem są podmioty trzecie w stosunku do Sprzedającego, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie z treści cyfrowych.

6. Sprzedający zastrzega, że Zamówienia składane na Towary w postaci treści cyfrowych mogą wymagać opłaty z góry, tj. przed dostawą.

7. W celu złożenia Zamówienia obejmującego treści cyfrowe niezbędne jest wyrażenie zgody, o której mowa w rozdziale VI pkt. 7 lit. b) OWUS.

8. Treści cyfrowe wraz wszystkimi niezbędnymi do korzystania z nich danymi są dostarczane poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zamówienia na Treści cyfrowe realizowane są niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku Zamówienia, którego przedmiotem są treści cyfrowe do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego wiadomości e-mail zawierającej treść cyfrową.

9. Zastrzega się, że sprzedaż Towarów w formie treści cyfrowych może być prowadzona przez Sprzedającego na rzecz podmiotów trzecich. Wówczas Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o danych identyfikacyjnych podmiotu na którego rzecz działa Sprzedający poprzez wyraźne oznaczenie na karcie produktu lub jego opisie. W przypadku sprzedaży Towarów w formie Treści Cyfrowych w celu otrzymania faktury VAT dokumentującej zakup konieczne jest zgłoszenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz którego działa Sprzedający.

ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

10. Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;

b) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.

Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

c) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz
publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

e) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Kupujacy może rozsądnie oczekiwać;

f) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione przez Sprzedającego przed zawarciem umowy.

11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

13. Domniemania określone w pkt. 11 i 12 nie mają zastosowania do Kupującego nie będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w pkt. 22.

14. Domniemania określone w pkt. 11 i 12 nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedający poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z Sprzedającym, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

15. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Sprzedający może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.

16. Sprzedający doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.

17. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b) Sprzedający nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z pkt. 16;

c) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

d) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa doprowadzenia do zgodności z umową;

e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

18. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny, przy czym domniemanie to ma zastosowanie w przypadku umów zawartych przez Konsumenta.

19. Sprzedający może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kupujący zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedającego.

20. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

21. Sprzedający ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

22. Postanowienia Rozdziału VIII dotyczące Konsumenta stosuje się odpowiednio także dla umów zawartych przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego, Polityce Prywatności - Sklepu Internetowego profil-solar.pl oraz Polityce plików cookies. Wszystkie dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym znajdują się na stronie internetowej profil-solar.pl.

X. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży są dostępne w Sklepie Internetowym.

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży mają na celu dostosowanie treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży do oferty.

3. Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowych Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, o ile nie wypowiedzą ich w terminie trzydziestu (30) dni od dnia powiadomienia o zmianie Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. Postanowienia powyższe stosują się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. I. 2 powyżej.

4. Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży, rozumie treść tych dokumentów i w pełni je akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

5. Kupujący potwierdza, że do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

6. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 10.03.2023 roku.

Odstąpienie od umowy sprzedaży